AKCIJA DO 31.12.2014. GODINE

NENAMJENSKI KREDITI ZA PENZIONERE

 
Besplatna polica osiguranja u slučaju smrti za korisnike kredita starije od 71 godine života! 
Starosna dob do 75 godina za korištenje penzionerskog kredita!
 
Iznos kredita
do 5.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM 
 
Rok otplate kredita
• do 5 godina 
 
Nominalna kamatna stopa
• već od 9,99%, fiksna, godišnja 
 
(*EKS za FBiH i DB do 11,27%; EKS za RS do 11,37%)
 
Naknada za obradu kredita
0,50% min. 20,00 KM za penzionere koji svoje penzije primaju putem računa otvorenog u Banci 
1,00% min. 20,00 KM za penzionere koji svoje penzije ne primaju putem računa otvorenog u Banci 
 
Instrumenti osiguranja kredita
• ovjerene isprave o zapljeni računa po pristanku svih sudionika u kreditu 
• bjanko mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu 
 

 Za više informacija obratite se

*EKS (Efektivna kamatna stopa) – Različit procenat EKS-a za kredite realizovane na području FBiH, DB i RS proizlazi iz primjene propisa za navedena područja koja različito regulišu način iskazivanja EKS-a, odnosno različito definišu troškove koji ulaze u izračun EKS-a. EKS je izračunat za maksimalan iznos kredita, maksimalan rok otplate, maksimalnu naknadu za obradu kredita, naknadu za vođenje kreditnog računa i naknadu za CRK izvještaj. U izračun EKS-a za kredite realizovane na području RS-a dodatno su uključene naknade za troškove mjenica, troškove ovjere ugovora o kreditu, troškove ovjere isprave o zapljeni plati i ostali troškove koje se naplaćuju zavisno o vrsti kredita. Ostali troškovi se iskazuju klijentu putem Reprezentativnog primjera izračuna EKS-a za kredite.

 

NAŠI ALATI

Iznos kredita KM
Godina
Mjesečni anuitet KM
Nominalna kamata %

Napomena za Efektivnu kamatnu stopu

Obavijest o referentnoj kamatnoj stopi

Kursna lista je informativnog karaktera i Banka zadržava pravo izmjene u skladu sa tržišnim kretanjima.