Nenamjenski kredit za penzionere

 • AKCIJSKE CIJENE ZA NENAMJENSKE KREDITE ZA PENZIONERE MOŽETE POGLEDATI OVDJE
 • ZAHTJEV ZA KREDIT/POTVRDU O PENZIONISANJU MOŽETE PREUZETI OVDJE
 • PREGLED POTREBNE DOKUMENTACIJE
 Nenamjenski krediti za penzionere donose Vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:
 • iznos kredita u visini od 250,00 EUR do 2.500,00 EUR u protuvrijednosti u KM
 • rok otplate do 5 godina
 • isplata na štedni ili tekući račun korisnika kredita otvoren u Banci
 • uplata naknade, depozita i drugih instrumenata osiguranja iz odobrenog kredita
 • izbor datuma otplate mjesečnih anuiteta na bilo koji datum u prvoj polovini mjeseca

Korisnik kredita

 • državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Bosni i Hercegovini s redovnim mjesečnim penzijama, kao i državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Bosni i Hercegovini i redovnim mjesečnim inozemnim penzijama, uz obavezu da imaju kreditno sposobnog solidarnog dužnika (sudužnika) državljana Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Bosni i Hercegovini sa redovnim mjesečnim primanjima
 • korisnik kredita i solidarni dužnik (sudužnik) na konačni datum dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 70 godina.

Nominalna kamatna stopa

 • od 9,99%, godišnja, fiksna

*(EKS za FBiH i DB do 12,89%; EKS za RS do 13,00%)

Naknade za obradu kredita

 • 1,40% od iznosa odobrenog kredita, minimum 20,00 KM, sa rokom otplate do 36 mjeseci
 • 2,00% od iznosa odobrenog kredita, minimum 30,00 KM, sa rokom otplate preko 36 mjeseci

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni računa po pristanku svih sudionika u kreditu
 • bjanko mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (kreditna historija tražioca i sl.)

Za više informacija obratite se

*EKS (Efektivna kamatna stopa) – Različit procenat EKS-a za kredite realizovane na području FBiH, DB i RS proizlazi iz primjene propisa za navedena područja koja različito regulišu način iskazivanja EKS-a, odnosno različito definišu troškove koji ulaze u izračun EKS-a. EKS je izračunat za maksimalan iznos kredita, maksimalan rok otplate, maksimalnu naknadu za obradu kredita, naknadu za vođenje kreditnog računa i naknadu za CRK izvještaj. U izračun EKS-a za kredite realizovane na području RS-a dodatno su uključene naknade za troškove mjenica, troškove ovjere ugovora o kreditu, troškove ovjere isprave o zapljeni plati i ostali troškove koje se naplaćuju zavisno o vrsti kredita. Ostali troškovi se iskazuju klijentu putem Reprezentativnog primjera izračuna EKS-a za kredite.

 

NAŠI ALATI

Iznos kredita KM
Godina
Mjesečni anuitet KM
Nominalna kamata %

Napomena za Efektivnu kamatnu stopu

Obavijest o referentnoj kamatnoj stopi

Kursna lista je informativnog karaktera i Banka zadržava pravo izmjene u skladu sa tržišnim kretanjima.