Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Oglas o javnoj prodaji nekretnina

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH na osnovu Odluke Uprave Banke br. MB_5_18/4.19 od 17.04.2018. godine, objavljuje

OGLAS O JAVNOJ PRODAJI NEKRETNINA

I. Predmet javnog oglasa
Predmet prodaje su nekretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to:

R.B.

Opis nekretnine

Početna cijena izražena u KM

1

Poslovna zgrada I površine 168 m2, poslovna zgrada II površine 147 m2, ekonomsko dvorište površine 2.431 m2 upisano u ZK ul.br. 4 na kč br. 431/2 KO SP_Žepče – van, sve upisano u posjedovni list 1741 KO SP_Žepče-van

180.000,00

2

Privredna zgrada površine 247 m2, dvorište površine 500 m2, njiva površine 638 m2 upisano na kč br. 874/6, njiva površine 1.324 m2 upisano na kč br. 869/3, u ZK. ul.br. 10 KO SP_Žepče – van

386.400,00

3

Kuća i zgrada površine 154 m2, privredna zgrada površine 193 m2, dvorište površine 408 m2, upisano u ZK ul.br. 13 KO SP_Žepče – van na kč br. 431/4, sve upisano u posjedovni list 1741 KO Žepče – van

77.175,00

Navedene nekretnine se mogu prodati samo u paketu. Banka nije u posjedu nekretnina. U navedene cijene nije uključen porez na promet nekretnina odnosno kupci će snositi isti kao i ostale troškove nastale prilikom prijenosa prava vlasništva sa Banke na kupce.

II. Pravo učešća
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

III. Sadržaj ponude
Pismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine sa naznakom broja iz oglasa, ponuđenu cijenu, puno ime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravna lica odnosno lične karte za fizička lica te uplatnicu iznosa od 10% od ponuđene cijene na ime ozbiljnosti ponude na transakcijski račun Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH br. 1540010000001910. Ponude trebaju ostati valjane u roku od 45 dana počevši od posljednjeg dana određenog za prihvatanje ponuda. Rok za dostavu ponuda je 14 dana od dana objave ovog oglasa.

IV. Način plaćanja
Nakon što se dobije obavijest o prihvatanju ponude ponuđač je obavezan u roku od 10 dana potpisati kupoprodajni ugovor a u roku 10 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora platiti ostatak kupoprodajne cijene. Ukoliko to ne učini smatrati će se da je isti odustao od kupovine.

V. Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja.

VI. Sve nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovoru sa radnicima Banke.

VII. Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

VIII. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon br. 033 497 664 i 497 559.

Ваш браузер устарел! Сайт будет работать неправильно. что бы исправить проблему нажмите здесь

×

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×