Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Oglas o javnoj prodaji nekretnina

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH na osnovu Odluke Uprave Banke br. MB_13_18/7.5 od 06.12.2018. godine, objavljuje

OGLAS O JAVNOJ PRODAJI IMOVINE

I. Predmet javnog oglasa
Predmet prodaje su nekretnine i pokretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to:

 R.B. OPIS NEKRETNINE POČETNA CIJENA ZA PRODAJU U KM LOT
1. Zemljište – površine 14.560m2 (suvlasništvo na 1/28) ZK ul. br. 669 k.č. 1074/3 KO Soko – Gračanica 133,00 1
2. Motel sa pratećim objektima i zemljištem - ZK ul. br. 7 KO SP_Pribilovići na kč br. 49/31 i ZK ul. br. 9 KO SP Pribilovići na kč br. 49/27 – Novi Travnik 67.000,00 1
3. Zemljište upisano u zk ul. br. 80 KO Omazići i to kč br. 61/1, 61/4, 62/1, 63/1, 63/8, 64/1 i 64/2 odnosno KKU br. 80 isti brojevi parcela. – Banovići 44.600,00 1
4. Nekretnine označene kao kč br. 3423/2 u naravi diskont sa zemljištem i kč br. 3429 u naravi ekonomsko dvorište – Široki Brijeg 16.500,00 1
5. Poslovna zgrada i dvorište – pilana – ZK ul.br. 3 KO Batin na kč br. 2717/2 ukupne površine 5.364 m2 (poslovna zgrada površine 4.288 m2 i zgrada – dvorište 1.076 m2) – Posušje 165.000,00 1
6. Pokretnine – pilana smještene u nekretnini pod rb. 5 – Posušje 22.000,00 1
7. Kuća i dvorište – ZK ul.br. 29 KO Vrpolje na kč br. 3445 zvana „Podvornica“ ukupne površine 2.004 m2 (kuća površine 111 m2, dvorište površine 500 m2 i oranica klase 5 površine 1.393 m2) – Posušje 60.900,00 1
8. Kuća i dvorište – ZK ul. br. 31 KO Vrpolje na kč br. 1817 oranica 5.klase površine 350 m2, 3536/1 zgrada i dvorište površine 3.104 m2 i 3721 oranica 5. i 7. klase površine 2.257 m2) – Posušje 13.500,00 1
9. Nekretnina upisana u Posjedovni list broj 1344 k.o. Drvar grad k.p.broj 45-86/1 kuća i zgrada 45 m2, dvorište 434 m2, k.p. broj 45-86/2 kuća i zgrada 45 m2, dvorište 434 m2. Ukazujemo da je predmetna nekretnina upisana u službene evidencije Općine Drvar jer za istu ne postoje zemljišne knjige te se sav pravni promet vrši prema posjedovnim stanju – Drvar 4.410,00 1
10. Nekretnina upisana u ZK uložak broj 437 k.o. Rumboci k.č. broj 351/3 stambeno poslovna zgrada 2. pov. 11 m2, stambeno poslovna zgrada 1. pov. 35 m2, dvorište 154 m2 – Prozor 2.200,00 1
11. Nekretnina označena kao k.č. br. 366/1 „Pozorovci“ u naravi livada 4. klase, površine 4.732 m² upisano u ZK uložak broj 85 k.o. Kondžilo suvlasništvo ½ - Visoko 1.600,00 1
12. Suvlasnički dio nekretnine od ½, označene kao k.č. br. 188/3 „Ograda“ u naravi oranica, površine 1037 m² upisana u ZK uložak broj 602 k.o. Prusac – Bugojno 1.000,00 1
13. Nekretnina upisana u ZK uložak broj E1 k.o. Pokrajčići k.č. broj 744 u naravi poslovni prostor broj 7 površine 89,95 m2, vlasništvo banke sa dijelom 1/1 – Nova Bila 71.200,00 2
14. Nekretnina upisana u zk uložak broj 2993 k.o. SP Podastinje k.č.broj 850/13 E K-l u naravi poslovni prostor površine 112 m2, i k.č.broj 850/13 E POT u naravi poslovni prostor površine 107 m2, vlasništvo banke sa dijelom 1/1 – Kiseljak 112.600,00 2
15. Nekretnina upisana u ZK uložak broj 1741 k.o.Gradačac II k.č.broj 1169/1 u A listu kuća i zgrada površine 207 m2, ekonomsko dvorište površine 7 m2, u A2 izvršeno je etažiranje privredne zgrade između ostalog i prizemlje lokal 4 površine 43,53 m2, u B vlasničkom listu upisano je vlasništvo Banke sa dijelom 1/1, na lokalu broj 4, i 1/5 privredne zgrade koja se nalazi na k.č.broj 10/104 – Gradačac 52.000,00 2
16. Nekretnina upisana u kpu 2205 k.o. Kakanj sa upisom nekretnine koje se nalaze u Kaknju, u poslovnom centru II Gornja Kolonija kojeg čine: garaže koje se nalaze na katu i to u nizu brojevi 4, 5, i 6 od po 15 m2, ukupno garažni prostor od 45 m2, a nalaze se na parceli k.č. broj 348/5 k.o. Popi novi premjer k.č.broj 1049/6 k.o. Kakanj, a prizemlje poslovni prostor 1, 2, 3, b. kat poslovni prostor broj 5 i 6 vlasništvo banke sa dijelom 1/1. Prodaja se odnosi na poslovne prostore pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, i 6 te ne uključuje prodaju garaža – Kakanj 80.300,00 2

U navedene cijene nije uključen porez na promet nekretnina odnosno PDV na pokretnine te će kupci snositi isto kao i ostale troškove nastale prilikom prijenosa prava vlasništva sa Banke na kupce. 

II. Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

III. Sadržaj ponude

Pismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine sa naznakom broja nekretnine/pokretnine iz oglasa, ponuđenu cijenu, puno ime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravna lica odnosno lične karte za fizička lica te uplatnicu iznosa od 10% od ponuđene cijene na ime kapare i to na transakcijski račun Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH br. 1540010000001910. Rok za dostavu ponuda je 7 dana od dana objave ovog oglasa.

POSEBNA POGODNOST – Ukoliko neko ponudi da otkupi sve nekretnine iz LOT-a 1 ili/i LOT-a 2 Banka će odobriti stimulaciju te umanjiti sve početne cijene za 10%

IV. Način plaćanja

Nakon što se dobije obavijest o prihvaćanju ponude ponuđač je obavezan u roku od 10 dana potpisati kupoprodajni ugovor a u roku od 10 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora
platiti ostatak kupoprodajne cijene. Ukoliko to ne učini smatrati će se da je isti odustao od kupovine te će Banka zadržati uplaćena sredstva na ime ozbiljnosti ponude.

V. Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja.

VI. Sve nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovoru sa radnicima Banke.

VII. Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

VIII. Na koverti ponude obavezno navesti „ponuda – ne otvaraj“.

IX. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon br. 033 497 664 i 497 559

Ваш браузер устарел! Сайт будет работать неправильно. что бы исправить проблему нажмите здесь

×

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×